Thursday, 29/09/2022 - 05:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lộc Nga - Bảo Lộc
Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc

Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021

của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021

của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc)

 

 
  

 

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc:

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh Lâm Đồng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Dự thảo văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố phù hợp với kế hoạch của tỉnh; các văn bản pháp luật về giáo dục theo thẩm quyền.

3. Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

4. Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân thành phố đảm bảo theo quy định.

Điều 4. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định:

1. Thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình đối với các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục theo quy định, bao gồm: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố (sau đây gọi tắt là các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân thành phố).

2. Khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động giáo dục tại địa phương.

3. Các nội dung quản lý nhà nước khác trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ.

Điều 6. Quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn thành phố.

Điều 7. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc chấp hành quy chế chuyên môn nghiệp vụ; công tác bảo đảm chất lượng giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, quản lý nhà giáo và người học, thực hiện chính sách phát triển giáo dục thuộc phạm vi quản lý trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo và toàn xã hội.

Điều 8. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân thành phố được quy định tại Khoản 1 Điều 4 quy định này.

Điều 9. Xây dựng kế hoạch; phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục; phân bổ số lượng người làm việc theo vị trí việc làm; công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thay đổi vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập quy định tại Khoản 1 Điều 4 quy định này đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Điều 10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố theo tiêu chuẩn chức danh và thủ tục do pháp luật quy định.

Điều 11. Chủ trì xây dựng kế hoạch hàng năm về số lượng người làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục công lập do Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

Điều 12. Xây dựng dự toán, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án phân bổ, giao dự toán ngân sách cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố theo quy định.

Điều 13. Thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo đột xuất, định kỳ hàng năm về lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý và công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Điều 14. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và xử lý vi phạm trong trong lĩnh vực giáo dục có liên quan đến các cơ sở giáo dục do Ủy ban nhân dân thành phố quản lý theo quy định của pháp luật; thực hiện việc kiểm tra các cơ sở giáo dục do Ủy ban nhân dân thành phố quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Thực hiện công tác cải cách hành chính về lĩnh vực giáo dục, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật. Phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trong Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục do Ủy ban nhân dân thành phố quản lý.

Điều 16. Hướng dẫn quản lý nhà nước về giáo dục cho Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điều 18: Cơ cấu tổ chức và biên chế.

1. Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo quy định của Chính phủ và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

2. Số lượng biên chế công chức hàng năm của Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trong tổng số biên chế hành chính thành phố được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Chế độ làm việc và trách nhiệm của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc làm việc theo chế độ thủ trưởng và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2. Trưởng phòng căn cứ vào quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc xây dựng Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo và chỉ đạo, kiểm tra Quy chế đó.

3. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các công việc được Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong cơ quan và các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Trưởng phòng trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng về tổ chức và hoạt động của ngành giáo dục thành phố; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

5. Các Phó trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

6. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Trưởng phòng có trách nhiệm bố trí cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị cho phù hợp vi chuyên môn; phân công nhiệm vụ cụ thể từng lĩnh vực đ thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết, sửa đổi đảm bảo theo quy định của pháp luật./.

 

 


Danh mục: Tin tức - Sự kiện

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 23
Tháng 09 : 128.175
Năm 2022 : 1.933.432